Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze (20 lutego 2019)

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – wyborcze 2019

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO -WYBORCZE
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „KONICZYNKA” WE WŁADYSŁAWOWIE.
Zarząd Stowarzyszenia „Koniczynka” we Władysławowie zawiadamia członków stowarzyszenia, iż 14 marca o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie przy ulicy Rynek 23 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zgodnie z poniższym planowanym porządkiem i regulaminem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
2. Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przedstawienie Regulaminu Obrad.
6. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad
7. Przyjęcie nowych członków do stowarzyszenia.
8. Wybór komisji:
a) mandatowo-skrutacyjnej,
b) uchwał i wniosków.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał w sprawach:
a) sprawozdania z działalności Zarządu stowarzyszenia „Koniczynka” za lata 2015- 2018
b) Rocznego sprawozdania finansowego stowarzyszenia „Koniczynka” za rok 2018.
11. Dyskusja.
12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia „Koniczynka” we Władysławowie.
13. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Stowarzyszenia.
14. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia .
15. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
16. Przyjęcie wniosków komisji uchwał.
17. Zamknięcie obrad.

Stowarzyszenie Koniczynka Władysławów